CPS

CPS

CPS | Collaborative Problem Solving | Diskussionsforum

Här har vi som är intresserade av Collaborative Problem Solving möjlighet att diskutera frågor, tankar och idéer.
Diskussionsforumet är uppsatt och administreras av KSA - Konfliktlösning i skola och arbete. För inbjudan till diskussionsforumet och frågor kontakta karin.utas.carlsson@telia.com
Mer information om CPS -->

Forskning i Stockholm

CPS allmäntPosted by Ulf Jederlund 22 Jan, 2014 10:58:54

Hej,

Undertecknad är doktorand vid Stockholms universitet. Mitt avhandlingsarbete bygger på ett tvåårigt skolutvecklingsprojekt som skapats utifrån mina erfarenheter som handledare, utbildare och konsult i förskola och skola och mångårig erfarenhet av pedagogiskt och terapeutiskt arbete med barn och unga med funktionsnedsättningar, i skolsvårigheter och/eller annan problematik. Under två läsår kommer arbetslag vid fem projektskolor att ges kompetensutveckling och handledning för att utveckla sina arbetssätt runt elever med utmanande beteende (Beteende som avses kan vara såväl externaliserat som internaliserat. Andra sätt att definiera målgruppen kan vara "elever i särskilda behov" eller "elever som innebär en speciell form/grad av pedagogisk utmaning” för skolan.)

Som ett verktyg i arbetslagens utvecklingsarbete kommer Ross Greenes samarbetsbaserade förhållningssätt "plan B" med sina samarbetsinriktade lärar-elev-samtal att stå modell. CPS ges en anpassad och vidareutvecklad profil för att passa in i ett svenskt skolutvecklingssammanhang. Den anpassade kartläggnings- och samtalsmodellen utgör i projektet en del av ett vidare och inkluderande specialpedagogiskt skolutvecklingsgrepp (byggt på ett förebyggande relationellt och ekologiskt perspektiv på utmanande beteende och skolutveckling). En skillnad jämfört med CPS är att vi kommer att använda video-recall metodik i processen; elever och lärare filmar sina samtal och tittar sedan tillsammans och reflekterar kring samarbetet utifrån videon vid uppföljningssamtal. Video blir också ett sätt att komma nära elevens perspektiv för hela arbetslaget i handledningen. Greenes kartläggningsstöd (ALSUP) har bearbetats till en svensk något nedkortad skolversion. Interventionerna planeras och följs alltid upp gemensamt av hela arbetslaget, även om utförandet görs av enskilda pedagoger tillsammans med elev. I projektet benämner vi arbetsmodellen "CMC" (Collaborative Mutual Communication).

Det tvååriga skolutvecklingsprojektet kommer att utvärderas både kvalitativt (skolledningars, pedagogers och elevers uppfattningar om processer) och kvantitativt (elevers skattningar av sina egna möjligheter i skolan/egen skolsituation (”school self efficacy”) och elevers skattningar av kvaliteten i lärar-elev relationen. Skattningarna görs vid tre tidpunkter; i inledning av projektet, efter ett år och efter två år.

Vill du veta mer om projektet så ta del av:

Projektpresentation (våren 2013; då skolor till projektet rekryterades)


Vill du fördjupa dig mer i skolutvecklingsprojektets bakgrund och utformning kan du läsa min:

Forskningsplan (godkänd i etikprövning 201303)


Eller kontakta mig gärna på nedan mejladress.


mvh /
Ulf Jederlund,

Doktorand, leg. psykoterapeut, handledare och lärarutbildare

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Ulf.jederlund@specped.su.se  • Comments(1)//cps.tradet.org/#post28